رویای من

آرزوهای کوچک را در خانه قلبت به پرواز درآور.

رویاها بذرهای کوچک خوشبختی هستند. آنها را در خاک امید بکار و با تلاش

آبیاری کن،

تا درخت موفقیت میوه های خوشبختی را برآورند.

چشم هایت را ببند و به رویاهای زیبا فکر کن.


/ 0 نظر / 16 بازدید