قحطی شقایق

حتی در آسمان تیره و ابری هم می توان ستاره پیدا کرد

باید از خودمون شروع کنیم
 
تنها باید به چشمهایمان بیاموزیم که زیباییها را جستجو کنند

به گوشهایمان یاد بدهیم که زمزمه های مهربانی را بشنوند 

به قلبهایمان هشدار دهیم که جز برای محبت وعشق نتپند

هنوز میشه  دنیارو زیبا دید

نگیم شاید از خودمون شروع کنیم

جدا از همه ای سختی هاش

/ 0 نظر / 25 بازدید