فنجون خالی

این بار

پی اسم خودم میگشتم ته یه فنجون خالی

دنبال یه طرح تازه یه تبسم خیالی

 

فنجون های لب پریده

قهوه های نیمه خورده/ 1 نظر / 32 بازدید