هوای تازه

 

21 آذر سالروز شاملو

بزرگ مرد شعر نو مبارک

 

از درﯾﭽﻪ

‫ﺑﺎ دل ﺧﺴﺘﻪ، ﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ، ﻧﮕﺎه ﺳﺮد

‫ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﭼﺸﻢ ﺧﻮاب آﻟﻮدۀ ﺧﻮد

‫ﺻﺒﺤﺪم

‫ﺑﯿﺮون

‫ﻧﮕﺎﻫﯽ:

‫در ﻣﻪ آﻟﻮده ﻫﻮای ﺧﯿﺲ ﻏﻢ آور

‫ﭘﺎره ﭘﺎره رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه در ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﻫﺮ . . .

‫در اﺟﺎق ﺑﺎد، آن اﻓﺴﺮده دل آذر

‫ﮐﺎﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ را ﺑﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزد . . .

‫ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ام ﺧﺎﻣﻮش

‫ﺑﺮ ﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده

‫ﺳﺮد

‫وز دو ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﻪ اﺷﮏ ﯾﺄس ﻣﯽ رﯾﺰم ﺑﻪ داﻣﺎن:

‫ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ

‫زﯾﺮ ﺑﺎران!

 

/ 0 نظر / 22 بازدید